Privacybeleid van de app

IZIMI is een platform dat werd gecreëerd en wordt beheerd door de vzw Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Bergstraat 30-34, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0409.357.321 (hierna “Fednot” of “wij” genoemd). Het biedt burgers een persoonlijke digitale kluis aan op een beveiligd platform. De specifieke diensten die worden aangeboden met betrekking tot deze digitale kluis worden gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden die online beschikbaar zijn.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en aan uw persoonsgegevens (hierna “uw gegevens” genoemd). In dit opzicht zien wij erop toe de reglementering ter zake te respecteren, meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna ”AVG” genoemd).

Het doel van dit beleid is u te informeren over de manier waarop wij uw gegevens verwerken en over de middelen waarover u beschikt om hierop toezicht uit te oefenen. Met al uw vragen over bijkomende informatie kunt u terecht bij onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • via e-mail op het adres info@privanot.be; of
 • per brief naar Privanot vzw, Bergstraat 30, 1000 Brussel.

De huidige versie van het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens kan worden gewijzigd. Wij zullen u op de hoogte houden in geval van wezenlijke aanpassingen.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

In het kader van het beheer van het IZIMI-platform en van de bijbehorende diensten verwerkt Fednot uw gegevens in de hoedanigheid van “verwerkingsverantwoordelijke” in de betekenis van de AVG.

Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende gegevens:

 • uw identiteits- en contactgegevens: aansprekingsvorm, naam, voornamen, rijksregisternummer (overeenkomstig toestemming verleend door de FOD Binnenlandse Zaken), gebruikersnaam, geboortedatum, postcode, e-mailadres of alle andere gegevens vermeld in uw “profiel”;
 • de gegevens van andere gebruikers die u hebt opgegeven als “contactpersonen” of als “referentienotaris”;
 • de gegevens vermeld in de documenten die zich in uw digitale kluis bevinden.

Uw gegevens kunnen worden ingezameld:

 • bij uw inschrijving;
 • wanneer u inlogt op het platform (via uw elektronische identiteitskaart of ITSME®);
 • wanneer uw profielgegevens worden bijgewerkt;
 • wanneer gebruikers worden toegevoegd aan de lijst van uw “contactpersonen” of van uw “referentienotaris”;
 • wanneer u documenten uploadt naar uw digitale kluis.

Met welk doel verwerken wij uw gegevens en hoelang bewaren wij ze?

Door uw gegevens in te zamelen, ze te bewaren en ze desgevallend door te sturen naar andere gebruikers van het platform die u hebt aangesteld, “verwerken” wij “persoonsgegevens” in de betekenis van de AVG.

Deze verwerking gebeurt alleen met de volgende doelen:

 • het beheer van het IZIMI-platform en de toegang ertoe;
 • de dienstverlening zoals beschreven in onze Gebruiksvoorwaarden;
 • de optimalisatie van het IZIMI-platform en van de diensten die erin worden aangeboden.

Wij bewaren uw gegevens zolang u beschikt over een digitale kluis op het IZIMI-platform. Na deze periode bewaren wij geen niet-geanonimiseerde gegevens over u.

Op welke juridische basis verwerken wij uw gegevens?

Krachtens de AVG is de verwerking van uw gegevens gebaseerd op:

 • met betrekking tot uw e-mailadres en uw gegevens die worden ingelezen wanneer u zich identificeert via een eID-lezer of Itsme®:
  • ons rechtmatig belang om uw gegevens te verwerken teneinde de veiligheid van het IZIMI-platform en de persoonlijke toegang tot uw digitale kluis te waarborgen in zoverre dit rechtmatig belang uw fundamentele rechten en vrijheden respecteert;
  • het bestaan van een contractuele relatie tussen Fednot en uzelf die de verwerking van uw gegevens rechtvaardigt om ons toe te laten de gewenste prestaties te leveren.
 • met betrekking tot uw andere profielgegevens, de gegevens van uw “contactpersonen” en uw “referentienotaris” en de gegevens opgenomen in de documenten die zich in uw digitale kluis bevinden:
  • uw toestemming;
  • het bestaan van een contractuele relatie tussen Fednot en uzelf die de verwerking van uw gegevens rechtvaardigt om ons toe te laten de gewenste prestaties te leveren;
  • ons rechtmatig belang om uw gegevens te verwerken in zoverre dit rechtmatig belang uw fundamentele rechten en vrijheden respecteert;
  • desgevallend, de naleving van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Worden uw gegeven meegedeeld aan derden ?

Uw gegevens kunnen worden doorgegeven:

 • aan andere gebruikers van het IZIMI-platform (“contactpersonen” en “referentienotaris”) die u vooraf hebt aangesteld met het oog op de uitwisseling van documenten;
 • aan onze externe onderaannemers belast met de verwerking van gegevens in het kader van de bovenvermelde doelen krachtens een contract dat wij met hen hebben ondertekend teneinde het respect voor uw gegevens conform de bepalingen van AVG te waarborgen.

Wij geven uw gegevens in geen geval door aan derden voor commerciële doeleinden.

Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan autoriteiten, overheidsinstellingen of rechtbanken indien de wettelijke bepalingen ons hiertoe verplichten.

Hoe worden uw gegevens beveiligd ?

Fednot neemt alle nodige maatregelen om de veiligheid en de betrouwbaarheid van uw gegevens te waarborgen en met name te vermijden dat zij worden beschadigd, per ongeluk worden gewist of dat niet gemachtigde derden er toegang toe hebben

Uw documenten in uw kluis worden opgeslagen op een beveiligde server in België.

Indien uw gegevens het slachtoffer worden van beveiligingsincidenten (vernietiging, verlies, wijziging of bekendmaking) verbindt Fednot zich ertoe de meldingsplicht over gegevenslekken na te leven, met name aan de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit uit hoofde van de AVG.

Gebruikt de website app.izimi.be cookies?

De website app.izimi.be maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons beleid inzake cookies.

Welke rechten hebt u met betrekking tot de verwerking van uw gegevens?

Als persoon van wie de gegevens worden verwerkt door Fednot, kunt u de rechten uitoefenen die u worden toegekend conform de AVG.

Zo beschikt u over het recht op transparante verwerking van uw gegevens, over het recht op informatie, over het toegangsrecht en over het recht om uw gegevens te wijzigen wanneer deze foutief of onvolledig blijken.

U beschikt trouwens over het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken indien deze de enige rechtmatige basis vormt voor de verwerking van uw gegevens.

Onder bepaalde voorwaarden en in strikt gedefinieerde omstandigheden beschikt u ook over het recht om uw gegevens te laten wissen, om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens en over het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen bij onze functionaris voor gegevensbescherming:

 • via e-mail aan info@privanot.be; of
 • per brief aan Privanot vzw, Bergstraat 30, 1000 Brussel

Klachten

Indien u vindt dat Fednot uw gegevens niet heeft verwerkt conform de geldende regelgeving, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).