Gebruiksvoorwaarden

Image

Hier vindt u de gebruiksvoorwaarden van het platform Izimi. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke toegang of elk gebruik van het platform Izimi en/of de Diensten die op of via dit platform worden aangeboden.

1. Definities

 • Apparaat: een toestel van de Gebruiker dat de Gebruiker aanwendt om toegang te krijgen tot het platform Izimi of de mobiele applicatie van het platform Izimi en de Diensten.
 • Beheerder: Fednot is de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van het platform Izimi.
 • Diensten: huidige en toekomstige functies, activiteiten en prestaties die aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld via het platform Izimi of door de Beheerder en Partners in verband met het platform Izimi.
 • Digitale kluis: een virtuele kluis waar de Gebruiker digitale documenten en/of (gestructureerde) gegevens kan toevoegen, ontvangen, opslaan, bekijken en delen.
 • Fednot: de vereniging zonder winstoogmerk “Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat” ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0409.357.321, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1000 Brussel, Bergstraat 30-34.
 • Gebruiker: een natuurlijk persoon die toegang heeft tot het platform Izimi en/of gebruik maakt van de Diensten.
 • Inhoud: alle informatie, documenten en/of (gestructureerde) gegevens die de Gebruiker up-/downloadt, raadpleegt, ontvangt, gebruikt of deelt op het platform Izimi en/of in zijn Digitale kluis.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, octrooien en octrooiaanvragen, auteursrechten, databankrechten, handelsmerkrechten, dienstmerken, illustraties en logo’s, rechten verbonden aan software, evenals alle aanverwante rechten, in het bijzonder de rechten van gebruik, voortzetting, neerlegging en uitvoering.
 • Jailbreak: manipulatie die het mogelijk maakt om de beveiliging van een iPhone-apparaat te omzeilen om er niet-goedgekeurde software op te gebruiken.
 • Partner: een derde partij die ofwel een leverancier of onderaannemer is van de Beheerder ofwel Diensten aanbiedt met instemming van de Beheerder op of via het platform Izimi.
 • Platform Izimi: een digitaal platform dat toegankelijk is via de beveiligde website of de mobiele applicatie, ontwikkeld en beheerd door de Beheerder en dat ter beschikking gesteld wordt van Belgische notarissen en burgers.
 • Rooting: manipulatie om de beveiliging van een Android toestel of ander toestel te omzeilen om er niet-goedgekeurde software op te gebruiken.
 • Titularis: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheid, autoriteit of openbare instelling die gerechtigd is een document en/of gegevens te gebruiken of te verspreiden.
 • Voorwaarden : deze gebruiksvoorwaarden.

Alle definities kunnen zowel in het enkelvoud als in het meervoud worden gebruikt.

2. Onderwerp en toepassingsgebied Voorwaarden

Het doel van de Voorwaarden is om de gebruiksvoorwaarden vast te leggen die van toepassing zijn op Gebruikers die toegang hebben tot het platform Izimi en de Diensten die daarop worden aangeboden.

Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Voorwaarden, dient hij/zij/die zich te onthouden om het platform Izimi te betreden of gebruik te maken van de Diensten.

De Voorwaarden zijn van toepassing op en binden alle Gebruikers, ongeacht of zij/hun nu het platform Izimi bezoeken of de Diensten gebruiken.

3. Activering en toegang

Het platform Izimi is toegankelijk voor personen ouder dan 18 jaar die handelingsbekwaam zijn en die de Voorwaarden accepteren.

Om toegang te krijgen tot de Diensten van het platform Izimi moet de gebruiker zich registreren. De registratie heeft als doel de identiteit van de Gebruiker kenbaar te maken aan de Beheerder. De gegevens die worden opgevraagd, zijn opgenomen in het gegevensbeschermingsbeleid.

De Gebruiker heeft verschillende manieren om zich voor het platform Izimi te registreren en zal na de registratie een e-mail ontvangen om zijn/haar/hun email adres te valideren. Deze validatie dient binnen een periode van 24 uren te gebeuren.

De Gebruiker moet nauwkeurige en geldige informatie en gegevens verstrekken bij de registratie en draagt er ook zorg voor om zijn/haar/hun informatie en gegevens aan te passen zodat ze accuraat en geldig blijven.

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor het beheer van de login- of identificatiegegevens, evenals voor elke activiteit die wordt uitgevoerd met behulp van zijn/haar/hun account of login- of identificatiegegevens. De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn/haar/hun gegevens en toegangscodes niet aan derden bekend te maken.

Het platform Izimi is toegankelijk via de website www.izimi.be en de mobiele applicatie verkrijgbaar in de officiële app stores.

4. Gebruik

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om via het platform Izimi verbinding te maken met andere Gebruikers of derden van zijn keuze en om documenten en/of gegevens te ontvangen en te delen. Elke verbinding kan door de Gebruiker op elk moment worden verbroken.

De Gebruiker draagt de kosten voor de aanschaf, de installatie en de bediening van zijn Apparaten en alle andere kosten die door een derde partij worden opgelegd, met inbegrip van de kosten voor de toegang tot het internet.

Het gebruik van het platform Izimi en de Diensten vereist het gebruik van compatibele Apparaten en periodieke updates.

De Gebruiker stemt ermee in om het platform Izimi en de Diensten uitsluitend te gebruiken voor doeleinden die op grond van de Voorwaarden en de geldende wet- en regelgeving of algemeen aanvaarde praktijk zijn toegestaan.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Inhoud die hij/zij/die up- en downloadt, deelt, verzendt of toegankelijk maakt via het Platform Izimi en/of de Diensten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen documenten of gegevens op te slaan, te gebruiken of te delen die niet aan hem/haar/hen toebehoren, tenzij met de toestemming van de Titularis. Het is aan de Gebruiker om het akkoord van de Titularis te verkrijgen en te bewijzen.

De Gebruiker verbindt er zich toe zich te onthouden van:

 • Het gebruik van aanmeldings- en identificatiegegevens van anderen;
 • Het gebruiken, opslaan of delen van documenten of gegevens die niet in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, bedreigend, beledigend, oneerlijk, racistisch, kleinerend, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn;
 • Het gebruiken, opslaan of delen van gegevens met betrekking tot documenten, materialen of computercode die bedoeld zijn om de werking van het platform Izimi en/of de Diensten of de achterliggende systemen te onderbreken, te belemmeren of te beperken;
 • Misbruiken of profiteren van een systeemfout;
 • Het gebruiken van gemanipuleerde Apparaten, zoals via Jailbreak of Rooting;
 • Elke actie die onwettig is of in strijd is met de Voorwaarden;
 • Elke actie die een verstorend effect heeft op andere Gebruikers;
 • Acties die de rechten van derden schaden;
 • Het belemmeren van de beveiligingstechnieken die op het platform Izimi en/of de Diensten worden toegepast;
 • Het reproduceren, kopiëren, verkopen of op enigerlei wijze exploiteren van het platform Izimi en/of de Diensten.

Wanneer de Gebruiker kennis krijgt van een dergelijk feit, zal hij/zij/die de Beheerder daarvan op de hoogte stellen.

De Beheerder behoudt zich het recht voor om beperkingen op te leggen aan de Inhoud om de risico’s van oneigenlijk of overmatig gebruik van het platform Izimi of een Service te beperken.

Sommige Diensten zijn/zullen aan de Gebruiker ter beschikking worden gesteld, andere Diensten zijn afhankelijk van de gebruikersgroep van de Gebruiker of van de acceptatie of naleving van aanvullende voorwaarden door de Gebruiker.

De Partners van de Beheerder zijn verantwoordelijk voor de informatie, documenten en/of gegevens die zij uploaden, publiceren, verzenden of toegankelijk maken op het platform Izimi of via de Diensten.

De Beheerder kan de Gebruiker instructies geven over het gebruik van het platform Izimi en/of de Diensten om operationele, kwaliteits- en veiligheidsredenen in het bijzonder. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze instructies op te volgen.

De Gebruiker is verplicht de Beheerder onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke vervalsing of elk ander misbruik van zijn toegangsmiddelen.

5. Digitale kluis

De registratie op het platform Izimi activeert de Digitale kluis die de Gebruiker in staat stelt om documenten en/of (gestructureerde) gegevens te up- en downloaden, te ontvangen, te gebruiken, te delen en/of op te slaan. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het delen van de Inhoud. De Beheerder garandeert geenszins de veiligheid van het delen van de Inhoud aan of door derden en wijst alle aansprakelijkheid hieromtrent af.

De Gebruiker kan de Inhoud op elk moment downloaden. De volledige Inhoud van de Digitale kluis wordt dan aan hem/haar/hun ter beschikking gesteld.

De Gebruiker verbindt zich ertoe de Digitale kluis alleen voor persoonlijke doeleinden en in overeenstemming met deze Voorwaarden te gebruiken.

De Beheerder geeft geen garantie over de geschiktheid van de Digitale kluis voor specifieke doeleinden van de Gebruiker.

De Beheerder heeft het recht om de functionaliteiten en voorwaarden van de Digitale kluis aan te passen. Wijzigingen worden aangekondigd per e-mail met een kennisgevingstermijn van ten minste vijf dagen. Gebruikers die niet akkoord gaan, kunnen het gebruik van de Digitale kluis stopzetten en zich uitschrijven.

De Beheerder kan, om economische redenen, afzien van het ter beschikking stellen van de Digitale kluis. De Beheerder stelt de Gebruiker op de hoogte van zijn beslissing door middel van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden, per e-mail. De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een dergelijke beslissing. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het downloaden van de Inhoud voordat de Digitale kluis wordt gesloten.

De Beheerder houdt zich het recht voor om beperkingen op te leggen aan de Inhoud, maar voorziet een gratis volume voor elke gebruiker, dat minstens 1 GB (1.000 MB) zal bedragen. De Beheerder heeft de mogelijkheid om dit volume te verhogen. Indien de Gebruiker bijkomend volume vraagt, en voor zover de Beheerder in staat is om dit te leveren, zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De Beheerder zal de Gebruiker informeren over alle voorwaarden en prijzen voordat de Gebruiker zich verbindt.

6. Onderhoud en beheer

De Beheerder kan het platform Izimi en/of de Diensten tijdelijk geheel of gedeeltelijk onderbreken voor onderhoud en/of preventieve, corrigerende of adaptieve aanpassingen. Voor zover mogelijk wordt elke onderbreking vooraf gemeld.

De Beheerder zal alle redelijke middelen inzetten om de continuïteit van de toegang tot het platform Izimi en de aangeboden Diensten te waarborgen.

De Beheerder zal alle redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het platform Izimi en de Diensten vrij zijn van verlies, corruptie, aanvallen, virussen, inbraak, hacking of andere beveiligingsinbreuken.

De Beheerder houdt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd een Dienst (of een deel ervan) tijdelijk te onderbreken, te beperken, te wijzigen of te beëindigen voor een redelijke periode.

Wanneer de Diensten voor alle Gebruikers worden onderbroken, zullen deze voor zover mogelijk worden geïnformeerd door middel van een bericht dat op het platform Izimi wordt gepubliceerd.

Wanneer de Diensten worden onderbroken om redenen die buiten de macht van de Beheerder liggen, zal de Beheerder alle redelijke maatregelen nemen om de duur van de onderbreking zoveel mogelijk te beperken.

De Beheerder heeft steeds de mogelijkheid om het platform Izimi en/of één of meer Diensten te vervangen of stop te zetten. In dit geval kan de Gebruiker kosteloos stoppen met het gebruik van het platform Izimi of de betrokken Diensten.

Voor de levering van de Diensten kan de Beheerder een beroep doen op Partners. Voor het gebruik van een of meer Diensten kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden gelden.

De Beheerder zal de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om illegaal gebruik te voorkomen en de confidentialiteit van de Inhoud van de Gebruiker te garanderen. De Beheerder verbindt zich ertoe de Gebruiker op de hoogte te brengen van elke gekende fraude. Deze meldingen worden gedaan door middel van algemene of persoonlijke berichten of door middel van publicaties op het platform Izimi.

7. Aansprakelijkheden

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle verplichtingen van de Beheerder middelenverbintenissen.

De Beheerder neemt alle redelijke maatregelen voor het beveiligen van de Inhoud van de Gebruiker en de uitwisseling hiervan via kanalen onder de controle van de Beheerder.

De Beheerder is niet aansprakelijk voor (I) schade die (mede) wordt veroorzaakt door onjuist, ongepast, onzorgvuldig en/of ongeoorloofd gebruik van het platform Izimi, (II) schade die kan worden toegeschreven aan derden zoals, maar niet beperkt tot, virussen, hacking en/of door de invloed of werking van software of systemen van derden, (III) schade als gevolg van de moeilijkheid of onmogelijkheid om het platform Izimi en/of de Diensten te gebruiken of er toegang toe te krijgen en (IV) schade als gevolg van de onjuiste, onvolledige of onnauwkeurige aard van websites, informatie, documenten, gegevens of enig ander materiaal dat door derden wordt verstrekt.

Daarnaast is de Beheerder in geen geval aansprakelijk voor immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van winst, omzet, inkomen, productie, administratieve kosten, hogere algemene kosten, verlies van gegevens of vorderingen van derden in de grootste mate die door het toepasselijke recht op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis is toegestaan.

De Beheerder is niet aansprakelijk voor het gebruik door derden van informatie, documenten en/of gegevens die door de Gebruiker worden gedeeld.

Behoudens in geval van fraude, opzet of grove nalatigheid van de Beheerder, is de aansprakelijkheid van de Beheerder beperkt tot vergoeding van de door de Gebruiker geleden voorzienbare, directe en persoonlijke schade en is in ieder geval beperkt tot de bedragen van de door de Beheerder afgesloten verzekering of indien de verzekering niet tussenkomt tot een maximumbedrag van 500 euro.

De Gebruiker draagt het risico van het ongeoorloofde gebruik van zijn/haar/hun Apparaten en/of toegangsmiddelen die verloren gaan, gestolen worden of misbruikt worden.

De Beheerder is op geen enkele wijze aansprakelijk indien de Gebruiker zijn/haar/hun account niet onmiddellijk laat blokkeren wanneer hij/zij/die het verlies, de diefstal of het misbruik van zijn toegangs- en handtekeningmiddelen en/of zijn/haar/hun Apparaat opmerkt.

De Beheerder is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of het functioneren van een Apparaat, zowel voor de hardware als voor de software, en evenmin voor de telecommunicatiediensten of het netwerk van de Gebruiker en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid.

De Beheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van het platform Izimi, de mobiele applicatie en/of de Diensten als gevolg van onderhoud of overmacht.

De Gebruiker vrijwaart de Beheerder tegen alle schade en vorderingen van derden met betrekking tot (I) Inhoud ge-up- of download, gebruikt en/of gedeeld door de Gebruiker, (II) oneigenlijk gebruik van het platform Izimi en/of de Diensten en (III) handelen of nalaten van de Gebruiker in strijd met de Voorwaarden, andere toepasselijke gebruiksvoorwaarden of wettelijke bepalingen.

8. Overmacht

Indien de Beheerder door overmacht niet in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden na te komen, is de Beheerder niet aansprakelijk voor enige vertraging of tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen of voor enige schade die daaruit voor de Gebruiker zou kunnen voortvloeien.

Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die buiten de redelijke controle van de Beheerder vallen, waaronder, maar niet beperkt tot brand, explosies, stroomstoringen, aardbevingen, stakingen, natuurrampen, oorlogen, (cyber)terrorisme, rellen en bezettingen.

9. Aanpassingen en nieuwe Diensten

De Beheerder zal elke wijziging die een Dienst annuleert of substantieel vermindert, per e-mail aankondigen met een opzegtermijn van drie maanden, indien mogelijk, voordat de wijziging van kracht wordt.

Elke andere wijziging zal aan de Gebruiker worden meegedeeld per e-mail met een voorafgaande kennisgeving van ten minste vijf dagen.

De Gebruiker heeft het recht af te zien van het gebruik van het platform Izimi en/of de Diensten indien hij/zij/die niet akkoord gaat met de wijzigingen. De Gebruiker kan zich daartoe op elk moment de-registreren.

De Gebruiker is gebonden aan de wijzigingen als hij/zij/die verder gebruik blijft maken van het platform Izimi, de mobiele applicatie en/of de Diensten.

De Beheerder heeft het recht om aanvullende Diensten toe te voegen en aan te bieden waarop de Gebruiker zich kan abonneren nadat hij/zij/die op de hoogte is gesteld van de belangrijkste kenmerken, voorwaarden en (indien van toepassing) de prijs overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

10. Bescherming van persoonsgegevens en cookies

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt in het kader van de Diensten die via het platform Izimi worden verleend, worden verwerkt in overeenstemming met het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat op het platform Izimi van toepassing is.

Bij toegang tot het platform Izimi, hetzij via de website, hetzij via de mobiele applicatie, verzamelt de Beheerder bepaalde gegevens met betrekking tot de Gebruiker door middel van cookies voor de goede werking van het platform Izimi.

Mits de Gebruiker de Beheerder machtigt, mag de Beheerder niet-functionele cookies gebruiken om het platform Izimi aan te passen aan de voorkeuren van de Gebruiker.

Het gegevensbeschermingsbeleid en het cookiebeleid van de Beheerder zijn vrij toegankelijk op het platform Izimi.

11. Intellectuele Eigendomsrechten

De Beheerder is en blijft de eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten omtrent het platform Izimi en de daarin geleverde Diensten. De Partners van de Beheerder zijn eigenaar van hun respectievelijke Intellectuele Eigendomsrechten.

Deze Intellectuele Eigendomsrechten strekken zich uit tot alle documentatie, informatie, publicaties en gegevens die door de Beheerder en/of zijn Partners worden verstrekt.

De Voorwaarden verlenen de Gebruiker geen enkel recht op deze Intellectuele Eigendomsrechten en impliceren geenszins een overdracht van deze Intellectuele Eigendomsrechten aan de Gebruiker.

De Gebruiker verkrijgt een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de duur van zijn/haar/hun gebruik van het platform Izimi en de Diensten.

De Gebruiker verbindt zich ertoe geen inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten, noch enige andere handeling te verrichten die op enigerlei wijze de Intellectuele Eigendomsrechten of hun waarde zou kunnen aantasten of negatief zou kunnen beïnvloeden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het verbod voor de Gebruiker om het platform Izimi en de Diensten te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, aan te passen, te publiceren, te vertalen, aan te passen, te verhuren, te exploiteren, op de markt te brengen, aan derden ter beschikking te stellen, of het platform Izimi en de Diensten op een andere manier te gebruiken die niet conform is, zowel in zijn geheel als in zijn onderdelen, zowel in de originele als in de gewijzigde versie, voor commerciële en niet-commerciële doeleinden.

12. Schorsing, uitsluiting en beëindiging

De Beheerder behoudt zich het recht voor om elke Gebruiker die zich niet aan de Voorwaarden of de toepasselijke gebruiksvoorwaarden van de Partners houdt of die het platform Izimi en/of de Diensten voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden gebruikt, op te schorten of uit te sluiten van het platform Izimi en/of de Diensten.

Indien de Gebruiker de werking van het platform Izimi of de Diensten (inclusief de gekoppelde systemen) in gevaar brengt, heeft de Beheerder het recht om alle redelijke maatregelen te nemen om het platform Izimi en de Diensten te beschermen en dit van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, zonder kennisgeving of vergoeding.

De Beheerder kan de relatie met de Gebruiker beëindigen met een opzegtermijn van drie maanden.

De Beheerder heeft het recht om het gebruik van het platform Izimi en de Diensten op te schorten of te beëindigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving of compensatie in geval van (I) ernstige of voortdurende niet-naleving van de Voorwaarden of veiligheidsinstructies en -procedures, (II) een verzoek en/of bevel van een juridische of gerechtelijke instantie, (III) onvoorziene technische of veiligheidskwesties of -problemen, of (IV) als de levering van een Dienst onwettig is of kan worden.

Elke partij heeft het recht om elke relatie met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in geval van een ernstige inbreuk.

De Gebruiker kan het gebruik van het platform Izimi en een of meer Diensten op het genoemde platform ten allen tijde stopzetten. Hij/zij/die verwijdert zijn/haar/hun account op het platform en (indien van toepassing) ook de mobiele applicatie op zijn/haar/hun Apparaten.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het downloaden van de Inhoud voor het verwijderen van zijn/haar/hun account.

13. Overlijden

De Gebruiker kan op het platform Izimi kiezen tussen verschillende opties wat er dient te gebeuren met de Inhoud van zijn/haar/hun Digitale kluis na zijn/haar/hun overlijden. Deze opties staan beschreven in de ‘Frequently Asked Questions’ (zie FAQ ‘Wat gebeurt er na mijn overlijden met mijn kluis en met de inhoud?’). De Gebruiker kan een gemaakte keuze op elk moment wijzigen.

De standaard optie, die ook de standaardinstelling is indien de Gebruiker geen keuze maakt of een andere keuzeoptie niet correct vervolledigt, houdt in dat de Digitale kluis door de Beheerder na kennisname van het overlijden van de Gebruiker afgesloten worden. De erfgenamen kunnen in dergelijk geval, via een notaris in België naar keuze, binnen een periode van 24 maanden een notaris in België gelasten om de Inhoud van de Digitale kluis van de overledene over te dragen. De termijn van 24 maanden vervalt op het moment dat een notaris in België door een erfgenaam wordt gelast met de overdracht van de Inhoud.

Deze termijn is niet van toepassing indien de Gebruiker een andere optie kiest.

Zodra de modaliteiten van de toepasselijke optie volledig zijn uitgevoerd, wordt de Digitale kluis en de eventueel resterende Inhoud vernietigd.

Indien er geen overdracht wordt gevraagd gedurende de periode van 24 maanden, kan de Beheerder na afloop van deze periode overgaan tot vernietiging van de Digitale kluis en de Inhoud.

14. Communicatie

Door de keuze van de Nederlandse taal voor de configuratie en de registratie op het platform Izimi, gaat de Gebruiker ermee akkoord dat alle communicatie van de Beheerder en zijn Partners in het Nederlands gebeurt.

De Gebruiker stemt ermee in om mededelingen, informatie en meldingen te ontvangen op het e-mailadres dat hij/zij heeft opgegeven bij de registratie op het platform Izimi en deze te lezen en op te volgen.

15. Helpdesk, klachten en meldingen

Elke functionele of technische vraag met betrekking tot het platform Izimi kan door de Gebruiker worden gesteld aan de helpdeskafdeling van de Beheerder.

De helpdesk is beschikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur (alleen op werkdagen) op het telefoonnummer 02.505.08.80.

Alle kennisgevingen en klachten kunnen worden ingediend bij de Beheerder. Ze kunnen naar een van de onderstaande adressen worden gestuurd:

support@izimi.be

Fednot vzw, Bergstraat 30-34 te 1000 Brussel

16. Algemene bepalingen

Indien een bepaling (of een deel daarvan) van de Voorwaarden niet afdwingbaar is of in strijd is met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde, zal een dergelijke bepaling geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden, noch op de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de betreffende bepaling dat bindend is of niet in strijd is met een dwingende bepaling of een bepaling van openbare orde. De betreffende bepaling (of een deel daarvan) zal, voor zover mogelijk, worden gereduceerd tot wat wettelijk is toegestaan.

De Beheerder behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde Voorwaarden zullen voorafgaand onder de aandacht van de gebruiker worden gebracht per e-mail.

De Beheerder en zijn Partners kunnen een kennisgeving betreffende een Dienst, met inbegrip van wijzigingen aan specifieke gebruiksvoorwaarden, sturen door publicatie ervan op het platform Izimi en/of per e-mail.

Indien een partij een recht of bepaling van de Voorwaarden niet uitoefent of handhaaft, mag dit niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van dit recht of bepaling of van andere rechten of bepalingen.

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Voorwaarden, kunnen derden geen aanspraak maken op rechten onder de Voorwaarden.

Niets hierin mag worden geïnterpreteerd als een overdracht van een belang, titel of licentie.

De Gebruiker mag zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden niet overdragen aan derden. De Beheerder houdt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Voorwaarden aan een derde partij over te dragen.

De Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht, dat alle aspecten er van regelt.

Elk geschil met betrekking tot de aanvaarding, interpretatie of uitvoering van de Voorwaarden en, meer in het algemeen, elk geschil met betrekking tot het platform Izimi en de Diensten dat niet in der minne kan worden geregeld, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken en hoven van Brussel, tenzij de wet een andere dwingende bevoegdheidsregel oplegt.